Ủy ban Chương trình Đào tạo Power Pilates

Ủy ban Chương trình Đào tạo Power Pilates bao gồm năm Huấn luyện viên được công nhận là chuyên gia hàng đầu về duy trì và phát triển các tiêu chuẩn đào tạo cho chương trình chứng nhận Power Pilates. Nhóm này nhằm mục đích tôn vinh tính toàn vẹn của Phương pháp do Joseph Pilates sáng tạo, đảm bảo các giảng viên truyền tải di sản của tác phẩm gốc một cách vinh dự và tận tâm, giống như cách mà thế hệ giáo viên đầu tiên đã thực hiện. Các thành viên của Ủy ban Giáo dục Power Pilates được đề cử và lựa chọn bởi nhóm Huấn luyện viên ưu tú của chúng tôi tại mỗi Cuộc họp thường niên.
Thành phố New York, 10022, Tòa nhà 920 Đại lộ 3, Tầng 6
1.212.627.5695
INFO@POWERPILATES.COM